N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Boletus luridus Schaeff.: Fr.:

sporophyte:eusymbiosisTilia cordata
  Tilia cordata x platyphyllos

Interactions with other organisms giving negative impact to Boletus luridus Schaeff.: Fr.:

Interactions with other organisms giving neutral impact to Boletus luridus Schaeff.: Fr.: