N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Familia: Thomisidae :

adult animal, imago:episitism (predation)Coenonympha arcania arcania
  Lycaeides idas idas
  Satyrus actaea
  Scotopteryx chenopodiata
  Speyeria aglaja aglaja
 metabiosisDianthus pontederae

Interactions with other organisms giving negative impact to Familia: Thomisidae :

Interactions with other organisms giving neutral impact to Familia: Thomisidae :