N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Knautia Linné:

flowering:probiosisClossiana titania cypris
  Colias crocea
  Erebia aethiops
  Erebia manto manto
  Gonepteryx cleopatra dalmatica
  Iphiclides podalirius podalirius
  Limenitis reducta
  Melanargia galathea galathea
  Mesoacidalia aglaja aglaja
  Nemophora metallica
  Ochlodes sylvanus
  Pieris napi napi
  Pieris rapae rapae
  Thymelicus acteon acteon
  Thymelicus sylvestris sylvestris

Interactions with other organisms giving negative impact to Knautia Linné:

flowering:interaction by resources utilizationLeontodon hispidus

Interactions with other organisms giving neutral impact to Knautia Linné: