N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Medicago (coerulea x falcata) x falcata :

flowering:probiosisEuclidia (Euclidia) glyphica
  Inachis io io
  Maculinea nausithous nausithous
  Pieris rapae rapae

Interactions with other organisms giving negative impact to Medicago (coerulea x falcata) x falcata :

vegetative stage:parasitismAgromyza frontella

Interactions with other organisms giving neutral impact to Medicago (coerulea x falcata) x falcata :