N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Papilio (Princeps) niraeus lyaeus Doubleday:

adult animal, imago:probiosisRuspolia hypocrateriformis (bot.)

Interactions with other organisms giving negative impact to Papilio (Princeps) niraeus lyaeus Doubleday:

Interactions with other organisms giving neutral impact to Papilio (Princeps) niraeus lyaeus Doubleday: