N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930):

larva:parasitismMedicago lupulina
  Melilotus dentatus

Interactions with other organisms giving negative impact to Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930):

Interactions with other organisms giving neutral impact to Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930):