N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Stigmella sorbi (Stainton, 1861):

Mine:episitism (predation)Sorbus aucuparia aucuparia
 parasitismSorbus aucuparia aucuparia
larva:episitism (predation)Sorbus aucuparia

Interactions with other organisms giving negative impact to Stigmella sorbi (Stainton, 1861):

Mine:interaction by resources utilizationPhyllonorycter sorbi
  Yponomeuta evonymellus

Interactions with other organisms giving neutral impact to Stigmella sorbi (Stainton, 1861):

Mine:neutralism by spatial distanceYponomeuta evonymellus