N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Strangalia quadrifasciata (Linné, 1758):

adult animal, imago:alliance (partnership)Strangalia quadrifasciata
 probiosisAegopodium podagraria

Interactions with other organisms giving negative impact to Strangalia quadrifasciata (Linné, 1758):

adult animal, imago:direct interactionStrangalia quadrifasciata
 interaction by resources utilizationAraschnia levana
  Cetonia aurata
  Oedemera femorata
  Oxythyrea funesta
  Strangalia arcuata
  Trichodes apiarius
  Variimorda fasciata

Interactions with other organisms giving neutral impact to Strangalia quadrifasciata (Linné, 1758):