N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Yponomeuta sedellus Treitschke, 1832

Detailed view: