N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)

Detailed view: