N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799)

Detailed view: