N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Pieris cheiranthi (Hübner, [1808])

Detailed view: